(rozvrh platn od 1.9.2018)

  1.A  (Zvinov Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:30-15:15

 
P
o

 

(S1)
Zv

Ma
Zv

j
Zv

Hv
Zv

(S2)
Zv

     

 

t

 

j
Zv

Ma
Zv

Tv
Zv
(1-33)

j
Zv

       

 
S
t

 

j
Zv

Ma
Zv

Pr
Zv

j
Zv

Aj (S1)
Zv

     

Aj (S2)
Konv
(P-11)

 

t

 

Ma (S2)
Zv

j
Zv

Tv
Zv
(1-33)

j
Zv

Ma (S1)
Zv

     

 
P

 

j
Zv

Pr
Zv

Vv
Zv

P
Zv

       

Zpracovno v systmu Bakali